نبر استیل چند کاره 30 سانتی با 3 سر نسوز

tecsoma-29